О нама

Предузеће је основано као јавно комунално предузеће. Оснивач Предузећа је Град Смедерево, а власник имовине коју предузеће користи је Република Србија.

Дана 01.05.1990.године, статусним променама поделе КРО "Стандард", основано је и функционише као самостално предузеће ЈКП "Водовод" Смедерево.

Основна делатност Предузећа је:

  • производња и дистрибуција воде за пиће,
  • испитивање квалитета воде и санитарна заштита изворишта,
  • одрзавање система водоснабдевања,
  • одрзавање прикључака и водомера,
  • одрзавање градског канализационог система,
  • прузање услуга из области водоснабдевања и одвођења отпадних вода,
  • послови развоја у оквиру делатности,
  • прузање осталих  услуга у оквиру регистроване делатности

Наша е-маил адреса је office@sdvodovod.co.rs

ИСТОРИЈАТ  РАЗВОЈА  ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

Организовано снабдевање водом Смедерева започето је 1950. године изградњом првих бунара и црпљењем и потискивањем воде без икакве прераде. Од 1954.године почело се са прерадом воде изградњом првог аератора и 4 филтерска поља, а проширење са још 4 филтерска поља и дегасификатором извршено је 1954. године чиме је реализован укупан  капацитет од 100 л/с.

Доградњом 4 нова филтерска поља, талозника и црпне станице 1971.године капацитет водовода је увећан на 225 л/с.

Изградњом још 6 филтерских поља и крузног талозника 1988.године достигнут је капацитет водовода од 360 л/с.

У периоду 1993 -1998. године извршена је изградња нове аераторске зграде (аерација, ретензија, резервоар чисте воде) са реконструкцијом филтера и увођењем испирања филтера водом и ваздухом, чиме је достигнут садашњи капацитет водовода од 420 л/с

У току 2004.године извршена је уградња нових пумпних агрегата, електро-опреме и мерача протока у свих 7 бунара изворишта у Шалинцу и црпним станицама прве и друге  висинске зоне чиме је решено црпљење и потискивање воде  за инсталисани капацитет .

Изградња канализационе мрезе започела је 1954. године изградњом бетонског колектора у дузини од 2.000 метара, која је настављена 1958. године изградњом још 5.000 метара за доњи део Смедерева.

Основни подаци о постојећем систему водоснабдевања Града Смедерева

 ВОДОВОДНИ СИСТЕМ

Системом градског водоснабдевања потпуно је покривено подручје градског центра Смедерева, са и приградским  селима Удовице, Петријево, Вучак , Ландол, Кулич, Шалинац Липе, Радинац, Водањ, Раља и Враново.

Насеља Сеоне, Бадљевица, Биновац, Врбовац, Добри До, Друговац, Колари, Луњевац, Мало Орашје, Михајловац и Суводол имају организовано водоснабдевање, односно снабдевају се водом из аутономних водоводних система који у свом саставу имају бунаре, резервоаре, пумпне станице и примарну и дистрибутивну мрежу.

Насеља Лугавчина, Мала Крсна, Осипаоница, Сараорци и Скобаљ немају организовано водоснабдевање.

            На изворишту Шалинац тренутно је у експлоатацији четрнаест бунара укупног капацитета око 700 л/с. Извориште Шалинац са изграђених 7 бунара се експлоатише од 1992. године, од 2010. године укључена су нова три бунара, а 2017. године још 4 нова бунара.

Са изворишта сирова вода се транспортује до два постројења за прераду воде, која су изграђена у Годоминском пољу 1993. године капацитета 420 л/с и на  изворишту Шалинац 2017. године капацитета 200л/с. Посебно ППВ којим се снабдевају корисници у селима Кулич и Шалинац има капацитет од 6 л/с и налази се на локацији изворишта Шалинац. Из ових постројења вода се ка корисницима дистрибуира системом кога чине магистрални цевоводи висинских зона, пумпне станице, резервоари И, ИИ и ИИИ висинске зоне, дистрибутивни цевоводи, примарна и секундарна мрежа.

Конфигурација терена условила је поделу дистрибутивног система на три висинске зоне, прва зона од коте 65мнм до коте115 мнм, друга зона од коте 115мнм до коте 165   и трећа зона изнад коте 165 мнм. Укупна дужина водоводне дистрибутивне мреже и прикључака у граду према расположивим подацима је 343 км, са доста  неповољном структуром везаном за старост и врсту цевовода.  У постојећем водоводном дистрибуционом систему, поред пумпних станица  И и ИИ висинске зоне лоцираних  на ППВ -у изграђене су и препумпна станица у улици Војводе Степе, пумпна станица Карађорђево брдо, хидрофорско постројење Царина, хидрофорско постројење Вучак, хидрофорско постројење Плавинац и хидрофорско постројење Златно брдо. Поред резервоара чисте воде у оквиру ППВ укупне запремине 2250 м3,  у оквиру дистрибуционог система града Смедерева налазе се и резервоари Карађорђево брдо укупне запремине 4500 м3, Царина укупне запремине 4400 м3, Вучак запремине 200 м3, Ландол 200 м3, Златно брдо укупне запремине 1000 м3 и резервоар сирове воде- водоторањ на изворишту Шалинац 500 м3.

КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ

Град Смедерево има општи (мешовити) тип канализације дужине око 230 км, који чине цеви углавном од бетона, керамике, ПВЦ и АЦ, а пречници се крећу од 150 до 2000 мм.

Први пројекат канализације Смедерева урађен је 1954. године („Идејниа студија канализације града Смедерева“). Према овом пројекту предвиђен је и грађен општи систем канализације за  ниже делове града, а за горњу зону сепарациони.

Отпадне и атмосферске воде канализационом мрежом доспевају у градске колекторе (Петријевски фекални колектор, Ћириловачки фекални колектор, Вучачки фекални колектор, Коларски фекални колектор, Атмосферски колектор Ћириловац, Атмосферски колектор Петријево, Колектор Доњи град  900/1350 и др.)

Сакупљена отпадна вода транспортује се до црпне станице Језава, која је у власништву и којом управља ХЕ Ђердап. Отпадне воде се препумпавају, а затим непречишћене упуштају у Дунав, заједно са атмосферским водама .

У оквиру санитарне заштите изворишта Шалинац, села Кулич и Шалинац имају изграђен канализациони систем и ППОВ. У осталим насељеним местима не постоје ни системи за сакупљање и одвођење, а ни системи за третман ових вода.